Statutul AsociatieiSTATUTUL ASOCIATIEI "GOBLENUL SI ARTA LUCRULUI MANUAL"

CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE

ART.1 ASOCIATIA "GOBLENUL SI ARTA LUCRULUI MANUAL" se constituie in baza prevederilor Ordonantei 26/2000, ca persoana juridica romana, nonguvernamentala, non-profit si apolitica, scopul ei fiind promovarea goblenurilor si a altor mestesuguri traditionale romanesti (arta tesutului, cusutului, impletitului, crosetatului) pe plan intern si international.

ART.2 Asociatia are sediul in Piatra Neamt, str.prof.Iulian Antonescu Bl.T6 Sc.B Etj.3 Ap.26, si desfasoara activitate la nivel local, national si international.
Asociatia poate infiinta filiale si in alte localitati din tara si straintate.

ART.3 Asociatia se constituie pe perioada nedeterminata.

CAPITOLUL II – SCOPUL SI OBIECTIVELE

ART.4 Scopul acestei asociatii este promovarea goblenurilor si a altor mestesuguri traditionale romanesti (arta tesutului, cusutului, impletitului, crosetatului) pe plan intern si international.

ART.5 Obiectivele asociatiei sunt:
-sprijinirea lucratorilor de goblenuri si a mestesugarilor populari in vederea recunoasterii si valorificarii produselor lor.
-stimularea interesului pentru goblenuri si obiecte de artizanat autentice.
-conservarea patrimoniului cultural national
-promovarea comunicarii si cooperarii intre membrii asociatiei si foruri nationale si internationale pentru gasirea de solutii viabile in ceea ce priveste valorificarii obiectelor realizate manual.
-incurajarea si sustinerea schimburilor internationale de goblenuri si arta populara prin organizarea de targuri si expozitii.
-protejarea dreptului de autor al creatori lor de goblenuri si ale mestesugarilor populari
-organizarea de simpozioane, conferinte si colocvii in vederea promovarii si comercializarii goblenurilor si a obiectelor de artizanat.
-consultanta si evaluare pe ntru goblenuri si obiecte de artizanat.
-crearea unei baze de date care sa evidentieze forta de munca disponibila in acest domeniu si specificul fiecarui artizan (din domeni ul tesutului, cusutului, impletitului, crosetatului, tamplariei), obiecte realizate manual, pe care acesta este interesat sa le comercializeze.
-editarea de cataloage, albume, brosuri, reviste si carti in legatura cu scopurile si activitatea desfasurata de catre membrii asociatiei.
-organizarea de expozitii si tiirguri cu goblenuri si alte produse artizanale, realizate de catre micii artizani si reprezentarea acestora pe plan national si international, unde vor fi expuse lucrarile acestora; realizarea de activitati economice directe, a caror beneficii vor fi folosite pentru realizarea scopului asociatiei(conform art,48 din Ordonanta Guvernului nr.26/30.01.2000).
-asigurare unor spatii destinate comercializarii de goblenuri si artizanat.
-cursuri de instruire si pregatire pentru cei ce doresc sa se initieze in arta goblenului si a artizanatului.
-acorda premii, diplome si distinctii pentru merite deosebite.
-afilierea la organizatiile nationale si internationale care au obiective asemanatoare.
-realizarea unui site pe internet pentru promovarea membrilor care lucreaza goblenuri si alte lucruri de mina si artizanat.
-crearea unei burse de valori artistice.
-colaborarea cu mass-media si diverse publicatii din tara si din strainatate, pentru mediatizarea activitatii micilor artizani..
-realizarea de actiuni caritabile in scopul ajutorarii unor membrii ai asociatiei aflati in dificultate.

CAPITOLUL III – MEMBRII

ART.6 Membrii fondatori ai Asociatiei “GOBLENUL SI ARTA LUCRULUIMANUAL” sunt persoane fizice si juridice care au semnat actul de constituire al asociatiei si care, cunoscand statutul acesteia, sunt de acord cu prevederile lui si participa cu fonduri sau alte contributii la constituire patrimoniului si la realizarea scopului asociatiei.

ART.7 Pot deveni membri ai asociatiei, persoanele fizice si juridice, care nu au semnat actul de constituire al asociati ei, dar isi exprima in scris acordul cuprevederile statutului, pe care se obliga sa-l respecte intocmai si care participa la actiunile organizate de catre aceasta in scopul realizar ii obiectivelor propuse.
Ei trebuie sa achite o taxa de in scriere si cotizatie trimestriala.

ART.8 Membrii de onoare ai asociatiei pot fi persoane fizice si juridice recunoscute ca personalitati ale vietii sociale, economice, culturale si stiintifice sau de alta natura, care prin activitatea lor sprijina activitatea asociatiei sau ideile in baza carora actioneaza aceasta.
Membrii de onoare nu au obligatia de a contribui la patrimoniul asociatiei, nu au dreptul de a fi alesi in organele de conducere, administrative sau control ale asociatiei.

ART.9 Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte prevederile prezentului statut.
b) sa respecte hotararile luate de catre organele de conducere ale asociatiei.
c) sa desfasoare actiuni in sprijinul cresterii prestigiului asociatiei.
d) sa nu desfasoare activitati, care prin natura lor ar cauza daune si ar leza scopurile si indeplinirea obiectivelor asociaitiei.
e) sa achite cotizatia de membru.

ART.10 Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere, administrative sau de control ale asociatiei, cu exceptiile prevazute in prezentul statut.
b) sa participe la activitatile asociatiei.
c) sa initieze, sa propuna si sa participe la actiuni in sprijinul realizarii obiectivelor propuse in prezentul statut.
d) sa faca propuneri pentru completarea sau modificarea statutului asociatiei
e) sa beneficieze de sprijin logistic din partea asociatiei in desfasurarea actiunilor care i-au fost incredintate de catre aceasta.
f) sa beneficieze de spatiu de expunere pe site-ul asociatiei.
g) drept de vot in AGA si drept activ si pasiv la alegeri.

ART.11 Calitatea de membru al asociatiei “GOBLENUL SI ARTA LUCRULUIMANUAL” se poate pierde in urmatoarele cazuri:
a) prin excludere
b) la cerere
Excluderea poate interveni in urmatoarele cazuri:
-producerea de daune si prejudicii asociaitiei, morale sau materiale, prin activitateadesfasurata;
-angajarea in activitati ce contravin scopurilor si obiectivelor asociatiei, specificate in prezentul statut;
-nerespectarea hotaririlor luate de catre organele de conducere ale asociatiei
-condamnarea pentru fapte penale, stare incompatibila cu aceea de membru al asociatiei
-neplata cotizatii trimestriale timp de 2 trimestre consecutiv.

CAPITOLUL IV – ORGANIZARE SI CONDUCERE

ART.12 Asociatia “GOBLENUL SI ARTA LUCRULUI MANUAL” are urmatoarele organe de conducere si administrare:
a) Adunarea Generala a Asociatilor (A.G.A.)
b) Colegiul Director
c) Cenzor

ART.13 AGA se intruneste in adunari ordinare o data pe an si in adunari extraordinare ori de cite ori este nevoie.AGA poate fi convocata de Presedinte sau de o treime din membrii asociaitiei prin corespondenta sau e-mail.

AGA este statutara daca la prima convocare numarul membrilor prezenti reprezinta cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor asociatiei. Daca la prima convocare nu este intrunitcvorumul, la doua AGA este statutara indiferent de numarul membrilor prezenti.

AGA este singura in masura sa modifice statutul asociatiei.

Alegerea Presedintelui si a Colegiului Director se face pe o perioada de 5 ani de catre membrii cu drept de vot ai asociatiei, daca au intrunit jumatate plus unul din numarul voturilor.

Dreptul la vot il au:
a)-membrii fondatori cu cotizatia la zi.
b)-membrii cu minim 1 an activitate cu cotizatia la zi

Vot valid se considera votul liber exprimat direct sau prin corespondenta sau e-mail.
Presedintele si Colegiul Director pot fi inlocuiti in timpul mandatului, respectind aceeasi procedura ca la numire.
Presedintele poate fi inlocuit in timpul mandatului, in situatii deosebite, cu un alt membru al Colegiului Director fara a se apela la procedura de la primul aliniat pina la expirarea mandatului.

ART.14 Atributiile Presedintelui sunt:
-Convoaca si conduce lucrarile Colegiului Director.
-Reprezinta asociatia in relatiile cu autoritatile, presa, organizatiile guvernamentale sau neguvernamentale din tara si strainatate.
-Reprezinta asociatia in raporturile cu organele de stat si administrative, cu institutiile financiare si de credit, cu alte persoane fizice si juridice romane sistraine.
-Prezinta annual raportul de activitate al asociatiei;
-Exercita intreaga sa autoritate si competenta pentru infaptuirea scopurilor asociatiei si a prevederilor prezentului statut;
-Angajeaza patrimoniul asociatiei, gestioneaza si administreaza resursele acesteia, semneaza contracte in numele acesteia si ia masurile necesare, in concordanta cu masurile Colegiului Director si cu prevederile prezentului statut;
-Participa la sedintele Colegiului Director, pregateste si prezinta periodic rapoarte despre activitatea proprie si alte materiale conform atributiilor sale;
-Angajeaza,asigura instruirea, promoveaza, recompenseaza, sanctioneaza, etc;
-Intocmeste si urmareste modul de desfasurare al programului asociatiei.
-Aproba cererile de aderare a noilor membri

ART.15 Asociatia este administrata de catre Colegiul Director, compus din 3 membri.
Colegiul Director este ales pentru o perioada de 5 ani, membrii acetuia fiind alesi dintr membrii cu drept de vot ai asociatiei care au intrunit jumatate plus un vot din numarul de voturi exprimate.
Presedintele este membru de drept al Colegiului Director, Presedintele asociatiei fiind si Presedintele Colegiului Director.

ART.16 Colegiul Director al asociatiei este statutar intrunit in prezenta a minim 2 din membrii sai.
Hotaririle Colegiului Director se iau prin vot si sunt valabile in cazurile in care intrunesc jumatate plus unul din numarul de voturi exprimate.
In caz de egalitate, votul Presedintelui se considera determinant.

ART.17 Colegiul Director se reuneste o data pe luna, sau in cazuri deosebite de cate ori este nevoie.

ART.18 Atributiile Colegiului Director
al asociatiei sunt urmatoarele;
a) stabileste principalele directii de actiune, strategii si masuri de realizare a scopurilor asociatiei
b) aproba infiintarea de filiale si de organisme, urmarind realizarea scopurilor asociatiei;
c) aproba programul de lucru al asociatiei
d) aproba programul de deplasari pentru delegatii asociatiei care participa la diverse actiuni in tara si strainatate;
e) aproba raportul annual privind activitatea desfasurata;
f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, executia bugetara, precum si bilantul contabil;
g) acorda aprobare pentru premii, burse, ajutoare;
h) aproba regulamentul de organizare si functionare si regulamentul de ordine interioara;
i) exercita orice atributii necesare realizarii scopurilor asociatiei, in acord cu prevederile prezentului statut.

ART.19 Colegiul Director poate stabili indemnizatii, precum si contravaloarea unor cheltuieli ocazionate de exercitiul functiei pentru Presedintele asociatiei, pentru membrii Colegiului Director, cu acordul or ganului de control al asociatiei si in functie de resursele financiare si de reglementarile in vigoare.
Colegiul Director poate stabili indemnizatii, sau dupa caz, salarii pentru membrii unor organisme proprii sau colaboratori.

ART.20 Presedintele exercita cu caracter permanent administrarea curenta operativa a asociatiei.
Colegiul Director stabileste drepturile de salarizare si premiere cuvenite Presedintelui.

ART.21 Cenzorul verifica in interesul membrilor asociatiei corectitudinea operatiunilor financiare.El este ales de AGA pe termen de 2 ani.Cenzorul nu poateface parte din Colegiul Director al asociatiei.

ART.22 Cenzorul are urmatoarele atributii:
-are acces liber si direct la toate documentele financiare ale asociatiei;
-controleaza modul in care sunt administrate fondurile si bunurile asolate in folosinta asociatiei;
-verifica realizarea bugetului de venituri si cheltuieli;
-redacteaza anual un raport e care il supune spre aprobare si dezbatere AGA.
-in cazuri deosebite in legatura cu activitatea financiara solicita Colegiului Director convocarea de urgenta a AGA.

CAPITOLUL V – PATRIMONIUL

ART.23 Patrimoniuln initial al asociatiei este format din contributiile membrilor fondatori, conform dispozitiilor legale in suma de 5.000.000 (cinci milioane) lei.

ART.24 Patrimoniul initial al asociatiei se completeaza, in conditiile legii, cu subventii,donatii, bunuri mobile si imobiliare, diferite fonduri de sponsorizare si fonduri obtinute din tara si strainatate, in lei sau valuta, de la persoane fizice sau juridice.

ART.25 Veniturile asociatiei constau sau provin din:
a) ajutoare financiare sau bunuri mobile sau imobiliare ale membrilor sau tertilor, persoane fizice sau juridice, din tara sau strainatate;
b) contributii la aderare de la noii membri
c) cotizatiile trimestriale ale membrilor
d) donatii, sponsorizari,subventii, subscriptii, alte contributii
e) alte surse permise de lege.

ART.26 Asociatia intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil, conform dispozitiilor legale in vigoare.

ART.27 Anul financiar se inchide la 31 decembrie.

ART.28 Gestiunea asociatiei este tinuta permanent de personal calificat si este supusa controlului periodic al organului de control al asociatiei, in persoana cenzorului.
Persoana calificata care tine gestiunea asociatiei este desemnata pe 2 ani, de catre membrii cu drept de vot ai asociatiei, cu acordul a minim jumatate plus un vot din numarul de voturi exprimare,dintre persoanele de specialitate autorizate in acest sens de lege.

Descarca:
Statutul AsociatieiStatutul Asociatiei

Statutul AsociatieiFormular de inscriere

Adobe Reader